Termini u kundizzjonijiet

Termini u kundizzjonijiet

Termini u kundizzjonijiet ġenerali għall-webshop 'Brazzuletti'.

 
Artikolu 1 Definizzjonijiet    

  1. Brazzuletti huwa isem kummerċjali tal-kumpanija Brazzuletti, li għandha l-għan li toffri diversi Prodotti (online), kif ukoll l-installazzjoni assoċjata ta 'dawn il-Prodotti.
  2. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Klijent Privat' tfisser: il-persuna fiżika li tuża s-Servizzi ta' Brazzuletti tagħti l-ordni biex tipprovdi Servizzi kif imsemmi fil-Paragrafu 6.
  3. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Klijent tan-Negozju' tfisser: il-persuna fiżika jew persuna legali jew is-sħubija ta' persuni ġuridiċi jew li taġixxi f'isem dan l-intermedjarju jew rappreżentant li juża s-Servizzi ta' Brazzuletti u jagħtihom struzzjonijiet biex jipprovdu Servizzi kif imsemmi f' paragrafu 6.
  4. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Klijent' huwa mifhum li jfisser: il-persuna fiżika u ġuridika jew is-sħubija ta' persuni ġuridiċi u/jew persuni fiżiċi jew li taġixxi f'isem dan l-intermedjarju jew rappreżentant li juża s-Servizzi ta' Brazzuletti u jagħtihom struzzjonijiet biex jipprovdi Servizzi kif imsemmi fil-Paragrafu 6.
  5. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Ftehim' huwa mifhum li jfisser: ir-relazzjoni legali bejn Brazzuletti u l-Klijent, fl-aktar sens wiesa'.  
  6. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Servizzi' tfisser: il-Prodotti kollha kkonsenjati lill-Klijent minn Armbanden u/jew partijiet terzi ingaġġati minnu, inkluż ix-xiri u l-bejgħ ta' Prodotti, kif ukoll ix-xogħol l-ieħor kollu mwettaq minn Armbanden għall-Klijent, li minnhom tkun xi tkun in-natura, imwettqa fil-kuntest ta’ assenjazzjoni, inkluż xogħol li ma jitwettaqx fuq talba espressa tal-Klijent.  
  7. F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, 'Websajt' tfisser: il-Websajt www.armbanden.nlu l-websajts kollha li jopera armbanden.nl li fuqhom joffri Prodotti, inkluż dan il-ħanut tal-web/websajt.

Artikolu 2 Applikabilità tat-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali  

  1. It-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali japplikaw għall-Ftehimiet kollha konklużi bejn il-Klijent u Armbanden li fihom Armbanden joffri Servizzi. 
  2. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali japplikaw ukoll għall-websajts, dominji, marki u pjattaformi kollha li topera Armbanden.
  3. Devjazzjonijiet mit-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali huma validi biss jekk miftiehma espressament bil-miktub mal-Brazzuletti.  
  4. L-applikabbiltà tax-xiri jew kundizzjonijiet oħra tal-Klijent hija espressament miċħuda, sakemm ma jkunx miftiehem espressament mod ieħor bil-miktub.  
  5. It-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali japplikaw ukoll għal ordnijiet addizzjonali jew mibdula mill-Klijent.  
    

Artikolu 3 Il-Ftehim  

  1. L-offerti kollha fuq il-Websajt huma mingħajr obbligu, sakemm ma jkunx iddikjarat espressament mod ieħor.  
  2. Il-Klijent jista' kuntatt ikkuntattja Brazzuletti permezz tal-Websajt, email jew telefon għal kwalunkwe mis-Servizzi offruti.  
  3. Il-Klijent jista' jagħmel ordnijiet fuq il-Websajt(i). Il-Ftehim imbagħad jiġi konkluż billi ssir ordni. 
  4. Jekk Brazzuletti jibgħat konferma lill-Klijent, dan huwa deċiżiv għall-kontenut u l-ispjegazzjoni tal-Ftehim, soġġett għal żbalji ovvji bil-miktub. Il-brazzuletti ma jistgħux jinżammu għall-offerta tiegħu jekk il-Klijent jista 'raġonevolment jifhem li l-offerta, jew parti minnha, fiha żball ovvju jew żball.  

Artikolu 4 Eżekuzzjoni tal-Ftehim  

  1. Armbanden se jagħmel ħiltu biex iwettaq is-Servizzi bl-aħjar mod mill-għarfien u l-ħila tiegħu u skont ir-rekwiżiti ta’ xogħol tajjeb, kif ukoll kemm jista’ jkun skont il-ftehimiet stabbiliti bil-miktub.   
  2. Armbanden għandu d-dritt li jkollu ċerti attivitajiet, inkluż, pereżempju, jibgħat Prodotti u jinstalla l-Prodotti u/jew tagħmir, imwettqa minn partijiet terzi.  
  3. Meta jingaġġaw partijiet terzi, Brazzuletti se jeżerċitaw il-kura dovuta u jikkonsultaw mal-Klijent fl-għażla ta 'dawn il-partijiet terzi, safejn dan huwa raġonevolment possibbli u normali fir-relazzjoni mal-Klijent. L-ispejjeż tal-ingaġġ ta’ dawn il-partijiet terzi jitħallsu mill-Klijent u jiġu mgħoddija lill-Klijent minn Armbanden.    
  4. Il-Klijent għandu jiżgura li d-dejta kollha, li Brazzuletti tindika li hija meħtieġa jew li l-Klijent għandu raġonevolment jifhem li hija meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-Ftehim, tiġi pprovduta lill-Brazzuletti fil-ħin. Jekk l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ma tkunx ġiet ipprovduta lill-Brazzuletti fil-ħin, Brazzuletti għandha d-dritt li tissospendi l-implimentazzjoni tal-Ftehim u/jew li titlob l-ispejjeż addizzjonali li jirriżultaw mid-dewmien lill-Klijent skont il-Klijent ta’ dak iż-żmien. rati tas-soltu.li tieħu.  
  5. Il-Klijent jiżgura li Armbanden jista’ jwettaq is-Servizzi tiegħu fil-ħin u kif suppost. Jekk il-Klijent ma jikkonformax mal-ftehimiet tiegħu f'dan ir-rigward, huwa obbligat li jikkumpensa l-ħsara li tirriżulta. 
  6. Jekk terminu ġie miftiehem jew speċifikat għat-twettiq tas-Servizzi, din qatt ma tkun skadenza stretta. Jekk terminu jinqabeż, il-Klijent għandu jagħti Brazzuletti avviż bil-miktub tan-nuqqas. Il-brazzuletti għandhom jiġu offruti perjodu ta' żmien raġonevoli biex xorta jiġi implimentat il-Ftehim.  
    

Artikolu 5 Emenda tal-Ftehim  

  1. Jekk waqt l-eżekuzzjoni tal-Ftehim jidher li huwa meħtieġ li jinbidel jew jissupplimentah għal eżekuzzjoni xierqa, allura Brazzuletti u l-Klijent jipproċedu biex jaġġustaw il-Ftehim fi żmien xieraq u b'konsultazzjoni reċiproka.  
  2. Jekk il-Ftehim jiġi emendat, inkluża żieda, din hija assenjazzjoni addizzjonali. Ftehim ta' ħlas separat se jsir bil-quddiem għal dan l-assenjazzjoni addizzjonali. Mingħajr kwotazzjoni addizzjonali, japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet oriġinali, fejn is-Servizzi addizzjonali jitħallsu bir-rata miftiehma.  
  3. In-nuqqas ta' eżekuzzjoni jew l-eżekuzzjoni mhux immedjata tal-Ftehim emendat ma jikkostitwixxix ksur ta' kuntratt min-naħa ta' Brazzuletti u m'huwa l-ebda raġuni għall-Klijent biex jikkanċella jew ixolji l-Ftehim.  
  4. Bidliet għall-Ftehim konkluż oriġinarjament bejn Brazzuletti u l-Klijent huma validi biss mill-mument li dawn il-bidliet ikunu ġew aċċettati miż-żewġ partijiet permezz ta 'Ftehim addizzjonali jew emendat. Din il-bidla se ssir bil-miktub.  

 
Artikolu 6 Sospensjoni, xoljiment u terminazzjoni prematura tal-Ftehim  

  1. Armbanden huwa awtorizzat li jissospendi t-twettiq tal-obbligi jew li jxolji l-Ftehim jekk il-Klijent ma jwettaqx l-obbligi taħt il-Ftehim, jew ma jagħmilx dan kollu jew fil-ħin, jew jekk Armbanden għandu raġunijiet tajbin biex jibża li l-Klijent se jonqsu dawk l-obbligi.  
  2. Barra minn hekk, Armbanden huwa awtorizzat li jxolji l-Ftehim jekk jinqalgħu ċirkostanzi ta’ natura tali li t-twettiq tal-Ftehim huwa impossibbli jew iż-żamma mhux mibdula tal-Ftehim ma tistax tkun meħtieġa b’mod raġonevoli. 
  3. Jekk il-Klijent ma jwettaqx l-obbligi tiegħu li jirriżultaw mill-Ftehim u dan in-nuqqas ta’ twettiq jiġġustifika x-xoljiment, allura Armbanden huwa intitolat li jxolji l-Ftehim immedjatament u b’effett immedjat mingħajr ebda obbligu min-naħa tiegħu li jħallas xi kumpens jew kumpens, filwaqt li l-Klijent, taħt inadempjenza, iżda kumpens jew kumpens huwa meħtieġ.  

 

Artikolu 7 Kanċellazzjoni  

  1. Il-kanċellazzjoni għandha ssir bil-miktub u espliċitament ikkonfermata minn Armbanden. 
  2. Ladarba l-prodott ikun ġie pproċessat, il-kanċellazzjoni m'għadhiex possibbli.
  3. Fil-każ ta' kanċellazzjoni sħiħa jew parzjali, l-ispejjeż kollha mġarrba f'dak iż-żmien li jirriżultaw mill-Ftehim jiġu ċċarġjati.  
 1.  

Artikolu 8 Spejjeż, remunerazzjoni u ħlas  

  1. L-ammonti kollha ddikjarati fil-kwotazzjoni huma f’euro u jinkludu l-VAT, sakemm ma jingħadx mod ieħor.  
  2. L-ammonti fil-webshop huma inklużi l-VAT u esklużi l-ispejjeż tat-tbaħħir, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor. 
  3. L-ispejjeż tat-tbaħħir għall-ordni se jiġu kkalkulati meta titlesta l-proċedura tal-ħlas. L-ispejjeż tat-tbaħħir jitħallsu mill-Klijent. 
  4. Jekk ordni hija ċertu ammont minimu, Brazzuletti mhux se jitolbu spejjeż tat-tbaħħir. L-ammont ta’ dan l-ammont li bih ma jiġu ċċarġjati l-ebda spejjeż tat-tbaħħir jiddependi fuq il-websajt fejn ġie ordnat il-Prodott, it-tip ta’ Prodott u/jew Servizz. 
  5. Armbanden għandu d-dritt li jirrettifika dħul apparentement żbaljat fil-kwotazzjoni.  
  6. Armbanden huwa intitolat li jitlob minimu ta' 100% ħlas bil-quddiem meta jbigħ oġġetti onlajn. 
  7. Il-ħlas jista' jsir permezz ta':
   1. Ideal
   2. Viża
   3. Immedjatament
   4. Kuntatt mal-Bank
   5. Apple Pay
   6. Wara metodu ta' ħlas permezz ta' Klarna
  8. Il-Klijent għandu l-obbligu li jinforma immedjatament lill-Brazzuletti dwar kwalunkwe ineżattezza fid-dettalji tal-ħlas iddikjarati jew ipprovduti.  
  9. Mhux possibbli li l-Klijent iħallas bin-nifs.
  10. Jekk il-Klijent jonqos milli jħallas fattura fil-ħin, il-Klijent ikun inadempjenti bl-operat tal-liġi, mingħajr ma jkun meħtieġ avviż ieħor ta' inadempjenza. Il-Klijent imbagħad għandu l-imgħax statutorju. L-imgħax fuq l-ammont dovut u pagabbli jiġi kkalkulat mill-mument li l-Klijent ikun inadempjenti sal-mument tal-ħlas tal-ammont sħiħ dovut.  
  11. Jekk Bracelets jiddeċiedi li jiġbor talba minħabba nuqqas ta' ħlas ta' fattura waħda jew aktar mhux imħallsa b'mezzi legali, il-Klijent huwa, minbarra s-somma prinċipali dovuta u l-imgħax imsemmi fl-Artikolu 9.11, obbligat ukoll li jħallas lura kull kawża ġudizzjarja u extraġudizzjarja. spejjeż raġonevolment imġarrba. Ir-rimborż tal-ispejjeż ġudizzjarji u extraġudizzjarji mġarrba se jiġi determinat skont id-Digriet applikabbli dak iż-żmien li jappartjeni għall-kumpens għall-ispejjeż tal-ġbir extraġudizzjarju.  

Artikolu 9 Ġarr u konsenja 

  1. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub, il-ġarr u l-ippakkjar se jsiru minn Armbanden stess, jew minn trasportatur minn wieħed mill-imħażen fl-Ewropa.
  2. Jekk ordni tintilef jew irċevuta bil-ħsara, il-Klijent għandu jikkuntattja Brazzuletti permezz tal-email info@brazzuletti.nl, u soluzzjoni xierqa hija mfittxija f'konsultazzjoni konġunta.
  3. It-trasportatur huwa responsabbli mill-mument li armbanden.nl ittrasferixxa l-prodott lit-trasportatur. Il-prodott huwa fir-riskju tal-klijent mill-mument li l-klijent ikun irċieva l-prodott.
  4. Il-ħin tal-kunsinna tal-Brazzuletti jiddependi fuq l-ordni. 
  5. Jekk il-kunsinna ssir permezz ta' dropshipping, il-ħinijiet tal-kunsinna huma indikattivi u huma parzjalment dipendenti fuq is-servizzi tal-kurrier. 
  6. Jekk il-Prodotti jkunu disponibbli għall-Klijent wara li l-perjodu tal-kunsinna jkun skada, iżda ma jiġux aċċettati minnu, is-Servizzi se jinħażnu għad-dispożizzjoni tiegħu għar-riskju u spejjeż tiegħu, irrispettivament mir-raġuni għan-nuqqas ta 'aċċettazzjoni.  

 

Artikolu 10 Ritorn u rifużjoni

  1. Jekk l-ordni saret minn Klijent Privat, il-Prodotti jistgħu jintbagħtu lura bi spejjeż tagħhom fi żmien erbatax-il (14) jum mill-wasla, mingħajr ma tingħata l-ebda raġuni. L-ammont kollu mħallas mill-Klijent Privat inklużi l-ispejjeż tat-tbaħħir (jekk l-ispejjeż tat-tbaħħir tħallsu mal-ordni) jiġi rrimborsat kompletament fi żmien erbatax (14) jum wara l-wasla tal-Prodott. Matul dawn l-erbatax-il (14) jum, il-Klijent Privat huwa obbligat li jimmaniġġja l-Prodott riċevut b'attenzjoni. Jekk il-Klijent Privat jiddeċiedi li jirritorna l-Prodotti, u mhux meħtieġ li jitneħħa l-ippakkjar, allura Brazzuletti jitlob li ma jagħmilx dan.  
  2. Klijent Privat jista 'jirritorna l-Prodott permezz ta' kumpanija postali magħżula minnha stess. L-ispejjeż tar-ritorn huma għall-kont tal-Klijent. 
  3. Jekk il-Klijent Privat jixtieq jirritorna l-ordni, il-Klijent Privat għandu jniżżel u jimla l-formola tar-ritorn mill-Websajt. Il-Klijent Privat għandu jehmeż din il-formola mal-vjaġġ lura.  
  4. Hekk kif il-Prodotti jkunu ġew ritornati minn Brazzuletti, Brazzuletti jipproċedu għal rifużjoni.
  5. Jekk il-Prodott ikun infetaħ jew ittestjat mill-Klijent Privat, il-Prodott ma jistax jiġi rritornat aktar. Dan japplika wkoll jekk il-perjodu ta' riflessjoni msemmi hawn fuq ikun għadu ma nqabiżx.
  6. Armbanden jista’ jeskludi dawn il-Prodotti li ġejjin mir-ritorn: Prodotti li ġew magħmula apposta u/jew Prodotti li ġew ordnati apposta, u ssiġillati Prodotti li mhumiex adattati għar-ritorn għal raġunijiet ta’ protezzjoni tas-saħħa jew iġjene u li s-siġill tagħhom ġie rritornat. miksur wara l-kunsinna. Prodotti li huma ordnati apposta għal klijent minn fornitur barra l-istokk huma esklużi mir-ritorn. 
  7. Il-Prodotti huma esklużi mir-ritorn sakemm ikunu waslu mill-Klijent bl-Imnut.
  8. Wara dan il-perjodu, ir-ritorni huma possibbli jekk il-Klijent jista' jipprova li seħħet ħsara mal-wasla tal-ordni li ma kinitx ikkawżata mill-Klijent.  
    

Artikolu 11 Responsabbiltà  

  1. Il-Klijent huwa responsabbli biex jipprovdi data u informazzjoni korretta u rappreżentattiva meħtieġa għat-twettiq tal-Ftehim. Armbanden mhuwiex responsabbli għall-ħsara, inkluż fuq il-bażi ta 'ordni mhux korretta, jekk il-Klijent ikun ipprovda informazzjoni skorretta, mhux rappreżentattiva jew irrilevanti.  
  2. It-terminu tal-kunsinna kkomunikat lill-Klijent jista' jiġi ddikjarat biss bejn wieħed u ieħor. Għalkemm se jsir kull sforz biex jintlaħaq it-terminu tal-kunsinna, Armbanden qatt mhu responsabbli għall-konsegwenzi li jinqabeż it-terminu ddikjarat hemmhekk. Li jaqbeż it-terminu ma jintitolax lill-Klijent li jikkanċella l-Prodotti, jew li jirrifjuta l-irċevuta jew il-ħlas tal-Prodotti, u lanqas Armbanden ma għandu l-ebda kumpens lill-Klijent. 
  3. Armbanden mhuwiex responsabbli għal żbalji jew ommissjonijiet ta' partijiet terzi ingaġġati minnha. Billi juża s-Servizzi tal-Brazzuletti, il-Klijent jagħti lil Brazzuletti l-awtorità li, jekk parti terza ingaġġata minn Brazzuletti tixtieq tillimita r-responsabbiltà tagħha, taċċetta wkoll dik il-limitazzjoni tar-responsabbiltà f'isem il-Klijent. 
  4. Armbanden mhuwiex responsabbli għal ħsara indiretta, inkluż iżda mhux limitata għal ħsara konsegwenzjali. 
  5. Armbanden mhuwiex responsabbli għal xi typos fuq il-Websajt(i).  
  6. Il-brazzuletti ma jistgħux jinżammu għall-prezz ippubblikat tiegħu jekk il-Klijent jista 'raġonevolment jifhem li l-prezz, jew parti minnu, fih żball ovvju jew żball.  
  7. Armbanden mhijiex responsabbli għan-nuqqas ta' konformità jew għat-twettiq tard tal-obbligi li joħorġu mill-Ftehim, f'każ li dan ikun ikkawżat minn force majeure kif imsemmi fl-Artikolu 13.  
  8. Il-Klijent jindennizza Brazzuletti kontra pretensjonijiet minn partijiet terzi, tkun xi tkun in-natura, relatati mas-Servizzi.  
  9. Billi l-Brazzuletti mhumiex il-produttur, iżda l-fornitur tal-Prodott, Brazzuletti, fil-każ ta’ difetti, jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Klijent biex iżomm lill-manifattur jew lill-importatur responsabbli għad-difetti inkwistjoni. 
  10. Jekk il-Brazzuletti madankollu jinżammu responsabbli, ikun responsabbli biss għal ħsara diretta li fil-fatt tkun saret, imħallsa jew dovuta mill-Klijent minħabba nuqqas li jidher fl-obbligi tal-Brazzuletti fir-rigward tas-Servizzi tiegħu. 
  11. Ir-responsabbiltà ta' Armbanden hija limitata għall-ammont kopert u mħallas mill-assiguratur. Jekk l-assiguratur ma jħallasx, jew jekk Brazzuletti ma jkunx assigurat, ir-responsabbiltà hija limitata għall-ammont imħallas mill-Klijent. 
  12. Il-limitazzjoni tar-responsabbiltà kif deskritta f'dan l-artikolu ma tapplikax jekk ikun hemm intenzjoni jew traskuraġni deliberata min-naħa tal-Brazzuletti.
  13. Skont l-Artikolu 10 paragrafu 3 ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali, Armbanden mhijiex responsabbli għal xi ħsara lill-Prodotti matul it-trasport tagħhom jekk il-Prodotti inkwistjoni jkunu ġew ordnati mill-Klijent tan-Negozju. 
  14. Din id-dispożizzjoni ma teskludix ir-responsabbiltà sal-punt li r-responsabbiltà ma tistax tkun limitata jew eskluża bil-liġi.  
    

Artikolu 12 Force majeure  

  1. Force majeure hija mifhuma li tfisser il-kawżi esterni kollha, lil hinn mill-kontroll jew l-azzjonijiet tal-Brazzuletti, li bħala riżultat tagħhom it-twettiq f'waqtu, sħiħ jew korrett tal-Ftehim m'għadux possibbli.  
  2. Force majeure kif imsemmi fil-paragrafu preċedenti jinkludi wkoll, iżda mhux limitat għal: nuqqas ta' konformità minn parti terza, mard tal-persunal ta' Armbanden innifsu jew ta' parti terza, kundizzjonijiet tat-temp mhux normali, tfixkil fil-provvisti tal-ilma u tal-enerġija, strajks. , tfixkil serju fis-sistemi ta 'Brazzuletti, nar, għargħar, diżastri naturali, rewwixti, gwerra, epidemiji/pandemiji jew inkwiet domestiku ieħor.  
  3. Fil-każ ta' force majeure, it-twettiq tal-Ftehim jiġi sospiż sakemm tkompli l-force majeure.  
  4. Jekk il-forza maġġuri tkompli għal aktar minn xahar, iż-żewġ partijiet huma intitolati li jxolji l-Ftehim mingħajr intervent ġudizzjarju. F'każ bħal dan, Armbanden se jirrifondi kwalunkwe ammonti mħallsa, nieqes l-ispejjeż kollha li Armbanden ikun ġarrab b'rabta mal-Ftehim. 

Artikolu 13 Garanzija legali 

  1. Fir-rigward tal-Klijent Privat, Armbanden joffri garanzija għall-Prodotti li jforni kontra difetti fil-materjal u fil-manifattura. Il-garanzija tfisser li Armbanden se jsewwi l-iżbalji bl-aħjar mod possibbli u jibdelhom jekk meħtieġ. Id-difetti għandhom jiġu rrappurtati lil Armbanden bil-miktub kemm jista 'jkun malajr wara l-iskoperta permezz ta' e-mail lil info@armbanden.nl.  
  2. Il-garanzija ma tapplikax jekk l-iżbalji huma kompletament jew parzjalment ir-riżultat ta 'użu inkorrett, inkompetenti, bi traskuraġni, użu għal skopijiet oħra għajr dawk normali jew kawżi esterni, inklużi iżda mhux limitati għal ħsara minn nar jew ilma. Dan huwa fid-diskrezzjoni tal-Brazzuletti.
  3. Il-garanzija wkoll ma tapplikax jekk il-Prodotti ġew modifikati jew miżmuma minn partijiet terzi.  
  4. Garanzija addizzjonali pprovduta minn Brazzuletti, il-fornitur, il-manifattur jew l-importatur tagħha qatt ma tillimita d-drittijiet legali u ssostni li l-Klijent Privat jista’ jasserixxi kontra Brazzuletti fuq il-bażi tal-ftehim jekk Brazzuletti jonqsu milli jwettaq il-parti tiegħu tal-ftehim. 
  5. Taħt l-ebda ċirkostanza ma tingħata garanzija fuq materjali ta 'konnessjoni, materjali ta' immuntar u aċċessorji, u lanqas fil-każ ta 'telf ta' kulur. 
  6. Jekk Armbanden twettaq xogħol ta’ tiswija li jaqa’ barra mill-iskop imsemmi f’dan l-artikolu, dawn jitħallsu lill-Klijent.  
  7. Id-dispożizzjonijiet fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-garanzija ma jaffettwawx il-pretensjonijiet tal-garanzija tal-Klijent taħt il-liġi. 

 

Artikolu 14 Reklamar 

  1. Il-Klijent huwa obbligat li jispezzjona jew li jispezzjona l-Prodott ikkunsinnat fil-ħin tal-kunsinna, għall-inqas fl-iqsar żmien possibbli wara li jirċievi. Meta jagħmel dan, il-Klijent għandu jeżamina jekk il-kwalità u l-kwantità tal-merkanzija kkunsinnata jikkorrispondux ma' dak li ġie determinat fil-Ftehim.  
  2. Żbalji jew ineżattezzi li jistgħu jinstabu waqt l-ewwel spezzjoni mill-Klijent Privat, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti ta’ raġonevolezza u ġustizzja, għandhom jiġu rrappurtati lil Armbanden bil-miktub fi żmien erbatax-il (14) jum tax-xogħol wara l-wasla tas-Servizzi, bi prova tax-xiri. sakemm dan ma jkunx impossibbli jew oneruż irraġonevolment. Terminu ta' 5 (fi kliem: ħames) ijiem japplika għall-Klijent tan-Negozju, sakemm dan ma jkunx impossibbli jew oneruż b'mod mhux raġonevoli. 
  3. Ilmenti oħra, inklużi ilmenti li ma setgħux jiġu skoperti waqt l-ewwel spezzjoni mill-Klijent Privat, għandhom jiġu rrappurtati lill-Brazzuletti bil-miktub sa mhux aktar tard minn xahar (1), skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2. Għall-Klijent Negozju, perjodu ta’ 14-il jum (fi kliem: erbatax-il). 

 

Artikolu 15 Kunfidenzjalità tad-data  

  1. Kull waħda mill-partijiet tiggarantixxi li l-informazzjoni kollha riċevuta mill-parti l-oħra li hija magħrufa jew li għandha tkun magħrufa li hija ta’ natura kunfidenzjali tibqa’ kunfidenzjali. Il-parti li tirċievi informazzjoni kunfidenzjali tużaha biss għall-iskop li għalih tkun ġiet ipprovduta. L-informazzjoni hija fi kwalunkwe każ meqjusa kunfidenzjali jekk tkun ġiet innominata bħala tali minn waħda mill-partijiet. Il-brazzuletti ma jistgħux jinżammu għal dan jekk il-provvista tad-dejta lil parti terza tkun meħtieġa bħala riżultat ta 'deċiżjoni tal-qorti, regolament statutorju jew għall-eżekuzzjoni korretta tal-ftehim.  

Artikolu 16 Proprjetà intellettwali 

  1. Armbanden jirriserva d-drittijiet u s-setgħat li għalihom huwa intitolat taħt l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur.  
  2. Il-Klijent jiggarantixxi li l-ebda dritt ta’ partijiet terzi ma jopponi li d-dejta tkun disponibbli għall-Brazzuletti. Il-Klijent għandu jindennizza l-Brazzuletti kontra kwalunkwe azzjoni bbażata fuq l-allegazzjoni li t-tqegħid għad-dispożizzjoni, l-użu, il-modifika, l-installazzjoni jew l-inkorporazzjoni ta’ tali jikser kwalunkwe dritt ta’ partijiet terzi.   

Artikolu 17 Proċedura ta' lmenti 

  1. Jekk il-Klijent ikollu ilment, il-Klijent għandu jibgħat dan bil-miktub lil complaint@armbanden.nl. 

Artikolu 18 Identità tal-Brazzuletti 

  1. Brazzuletti għandu l-indirizz postali l-aktar riċenti fuq il- paġna ta 'kuntatt tqum. Jistgħu jiġu riċevuti ittri u korrispondenza dwar dan.
  2. Armbanden huwa rreġistrat mal-Kamra tal-Kummerċ taħt in-numru 14 11 63 37. Armbanden jinsab fl-indirizz speċifikat fil-paġna ta’ kuntatt. 
  3. Il-brazzuletti jistgħu jintlaħqu bl-e-mail fuq info@armbanden.nl jew permezz taċ-chat fuq il-websajt armbanden.nl.

Artikolu 19 Liġi applikabbli u qorti kompetenti  

  1. Il-liġi Olandiża tapplika għar-relazzjoni legali bejn Brazzuletti u l-Klijent tagħha. 
Artikolu 20 Kundizzjonijiet ta' kanċellazzjoni. Perjodu ta' avviż
 
L-abbonamenti jistgħu jiġu kkanċellati fi żmien 30 jum. F'każ ta' kanċellazzjoni permezz ta' info@armbanden.nl, tibda d-data ta' tiġdid li jmiss.
 
Il-kanċellazzjonijiet jiġu pproċessati fil-jum li nirċievu t-talba tiegħek għall-kanċellazzjoni. Il-flus tiegħek jiġu rimborsati fil-kont li użajt biex tħallas għax-xiri tiegħek. Dan jista' jieħu sa 7 ijiem ta' xogħol mid-data li r-rifużjoni ġiet approvata.